Vrouwennetwerk Universiteit Utrecht

Actualiteit

Emancipatiemonitor 2016

De Emancipatiemonitor verschijnt sinds 2000 elke twee jaar in opdracht van de directie Emancipatie (onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap).

Lees de Emancipatiemonitor 2016 hier (pdf, link opent in hetzelfde venster).

De monitor is een samenwerkingsproduct van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In deze negende Monitor is o.a. speciale aandacht voor mantelzorg.

“Lange tijd waren arbeid en zorg gescheiden domeinen. Vrouwen hadden thuis de hoofdverantwoordelijkheid en mannen moesten zorgen voor het gezinsinkomen. Deze specialisatie is verdwenen doordat vrouwen meer zijn gaan werken en mannen tegenwoordig meer betrokken zijn bij het huishouden en de kinderen. Een groot deel van de vrouwen én mannen combineert daardoor tegenwoordig arbeid en de zorg voor kinderen en/of zieke naasten.

“De notie dat veel mensen arbeid en zorg combineren wordt door de overheid steeds vaker en explicieter erkend. Zo benoemt de directie Emancipatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in haar midterm review uit 2014 de ambitie dat de combinatie arbeid en zorg voor zowel vrouwen als mannen verbeterd zou moeten worden (tk 2014/2015b) en stelt ook het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) dat het belangrijk is dat mannen en vrouwen een goede balans tussen beide domeinen vinden (tk 2013/2014c).

“De overheid faciliteert dit grofweg op twee manieren: door een deel van de zorgtaken uit handen te nemen en door mensen de mogelijkheid te geven om (tijdelijk) minder en flexibeler te werken. Kinderopvang is een voorbeeld van het eerste type maatregel. Na een aantal jaren waarin de overheid op kinderopvang bezuinigd heeft, wordt de kinderopvangtoeslag weer verhoogd en zet de overheid in op het verhogen van de kwaliteit, bijvoorbeeld door de taaleisen te verhogen en de scholing te verbeteren (ser 2016b).

“Hier staat echter tegenover dat de overheid zich op het gebied van de zorg voor hulpbehoevende naasten juist terugtrekt, waardoor de noodzaak om mantelzorg te verlenen groter is geworden (Van der Lippe en Van Echtelt 2015; tk 2012/2013d).”

Deze aanvulling hoort bij het dubbelinterview met prof. dr. ir. Tanja van der Lippe en em. prof. dr. Anneke van Doorne-Huiskes, in de Pandora van maart 2017. Lees het interview hier (pdf).